หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน (ITA)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 

 right ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 right ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานีว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 right แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 right มาตรการการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 right สั่งให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี เรื่องการเจตจำนงการบริหารงานด้วนความสุจริต ประจำปี 2562
 right แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
right คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี เรื่องมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลการตจัดซื้อจัดจ้าง
right แจ้งเวียนประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง
right รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็ปไซด์