หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 

ลำดับ รหัส ชื่อสถานบริการ
1  01070 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี
2  01071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉาง
3  01072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแชง
4  01073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
5  01074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางขะแยง
6  01075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูวัด
7  01076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูวัด2
8  01077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง
9  01078 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ2
10  01079 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ1
11  01080 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางพูด
12  01081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน2
13  01082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน1
14  01083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี1
15  01084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2
16  01085 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนพริกไทย
17  01086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2
18  01087 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก2
19  01088 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก1

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ณ  พฤษภาคม 2556