ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี

   

 

นางสาวสมทรง  พุ่มประเสริญ

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอธัญญบุรี

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี

 

นายปรีดา   สรวยเอี่ยม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร

 

นายอัษฎางค์ เพียรธัญญกรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ

 

นางสุดารัตน์ อิ่มสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางอุษณีย์ บุนนาค

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 

นางดารารัตน์  สุจันทา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสัญญา  เหมือนโพธิ์ทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

น.ส.พนิดา สีนาเวช

นักวิชาการสาธารณสุข

 

น.ส.รัตนวลี นามมุงคุณ

นักวิชาการสาธารณสุข

 

น.ส.กันยารัตน์ มูลทองจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

น.ส.รุ้งดาว ปามุทา

เจ้าพนักงานธุรการ