สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี

 

วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ ที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ

          1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน

           2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ

          3. พัฒนาวิชาการ และระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ

          4. พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ

          5. บริหารงานภายใต้แนวทางหลักธรรมาภิบาล  โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

          6. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

วิสัยทัศน์

           เป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับตำบลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

 

พันธกิจ

           1. พัฒนาและจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแบบองค์รวม อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

           2. เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

           3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายด้านสุขภาพ

           4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการสุขภาพของชุมชน ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

 

 

 

 

 

หน่วยงานในสังกัด

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 

ลำดับ รหัส ชื่อสถานบริการ
1  01070 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี
2  01071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉาง
3  01072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแชง
4  01073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
5  01074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางขะแยง
6  01075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูวัด
7  01076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูวัด2
8  01077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง
9  01078 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ2
10  01079 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ1
11  01080 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางพูด
12  01081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน2
13  01082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน1
14  01083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี1
15  01084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2
16  01085 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนพริกไทย
17  01086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2
18  01087 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก2
19  01088 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก1

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ณ  พฤษภาคม 2556